Category Archives: 口述文学

塞内加尔历史上交洛夫王国的皇帝:阿尔布里•恩伽依降生,翻译节选(沃洛夫语-中文)Excerpt Translation(Wolof-Chinese): The Birth of Alburi Njaay, Jolof King in Senegal History

塞内加尔史上交洛夫王国

阿尔布里•恩伽依,19世纪交洛夫王国的皇帝,曾顽强抵抗过法国殖民者的入侵,是塞内加尔人心目中的英雄。

出于对根植于西非的人文历史的浓厚兴趣, 我去学习塞内加尔的沃洛夫语,到目前为止有四个星期,参考法语译文及沃法词典,阅读并翻译其口述文学抄本,如《阿尔布里•恩伽依史诗》,关于他的家族出身,南征北战,立下赫赫战功,成就帝王霸业的故事。翻译过程中遇到难点如,怎么用纷繁复杂的中文辞藻去呈现沃洛夫语简单质朴,类似于即兴说唱,循环往复的口语诗句表达,如何将口述文学为传统的沃洛夫语抄本译成以书面文字为根基的中文,而又不失原意地描写出交洛夫皇帝的史诗?

《阿尔布里•恩伽依史诗》节选 97-148,沃洛夫语翻译到中文,段段对照。

阿尔布里•恩伽依(Alburi Njaay)降生

Seynabu

Wal cere

Di togg yápp.

Di teertu.

Alburi Pëya Biram

Ak Biram Penda Njéeme Njote miy boroom këram,

Yàlla def ñu teggi ko,

Dem Ngënëneen.

Seynabou daldi jog,

Ànd ak waa Muy

Ñu daldi leen fekki Ngënëneen

Ak

Terraanga yi ñu defoon yépp.

Dox fekki leen fa;

Ba mu demee

Ñu jox xare bi cere yi

Booba cere lañu daan togg.

塞纳布

捣谷煮肉,

摆酒设宴,准备迎接

阿尔布里•佩牙•比拉姆

与丈夫,比拉姆•彭达•恩杰姆•恩交特。

谁料,他俩中途迷路,绕过塞纳布,行至恩根能村。

见君未至,

塞纳布,站立起身

姆依人,左右相伴

一行人,启程赶往恩根能村,

美味佳肴,悉数带上,

长途跋涉,千里寻夫,

及至军前,箪食壶浆,

那年那月,煮食谷物。

Ñu togg cere yi ak yàpp yi

Rey nag yi…

Xare bi lekk.

Ba noppi,

Biram Penda Njéeme Njote nag

Di ko kale ci diggante Jóob ak Njaay.

Ni ko : bàjjo bi defe nga ni def nga ngóora

Waaye sa cere ji neexul.

Mu ni ko : Njaay, cere buy wut fure,

Nu mu mel baax na.

Mu ni ko: Aa…! dinga am fure dey moom,

Waaye nag

Sonn nga.

Ñi nga àndal sonn,

Nañu ñibbi,

Yaw nga dem Cal noppalu.

Ardo Biram Bóoyo nga fa

Dina la toppatoo

塞纳布,炊米烧肉

宰杀牲口…

犒劳三军。

肉足饭饱后,

比拉姆取笑妻子道: “你自命厨艺高,饭菜却难咽下口。”

妻还口:” 恩伽依! 这餐饭,正评反判一句话: 色香味俱佳!”

比拉姆反唇相讥: “啊…! 好一个色香味俱”佳”。”

话说,比拉姆•彭达•恩杰姆•恩交特,属恩伽依族,

其妻塞纳布,归交布家族。

恩伽依与交布家族乃表亲关系,

两家成员之间,可相互辱骂,

为避免矛盾,且须彼此忍让。

“夫人,你面色疲惫,

随行人马,筋疲力尽

我俩回屋歇息。”

比拉姆对塞纳布道,

“你往查乐,休养些时日,

阿尔多•比拉姆•博遥,

在那儿为你安顿一切。”

Cal

Benn dëkk la boo xam ni bii,

Dëkkab Njaayen yi

Ñoo ko sancoon

Booba tan

Muy Cal

Ku ñu wax Ardo Biram Bóoyo dëkk fa ;

Seynabu dem fa di fa noppalu .

Ardo Biram Bóoyo toppatoo Seynabu lool

Boole kook ñaari dagge naabe,

Jox ko yaari nagi ratt,

Boole kook ñu koy toppatoo

Gàtt bu jeex mu reyal ko beneen

Ñu di ko toppatoo

Ni ñu ko war a toppatoo nèpp,

Ba Yàlla def, Alburi juddoo Cal ci 1844…

Loolu moo tax Alburi juddo Cal .

查乐,恩伽依族村

恩伽依人最先定居

姆依(镇)查乐村。

阿尔多•比拉姆•博遥

栖居在此;

塞纳布,于此休养生息。

阿尔多•比拉姆•博遥

引塞纳布,

见两位富拉族人,

他们掌管牛群,奴隶,牧羊人,

他们热情招待,

悉心照料塞纳布,

赠与她,奶牛两头,

阿尔多•比拉姆•博遥

安排手下,照顾塞纳布。

只要她吃掉一头羊,

就为她牺牲另一头,

他们如同受命一般,

尽心服侍塞纳布。

直至1844年,阿尔布里降生查乐村…

此乃阿尔布里诞生查乐村之由来。